Voor particulieren en bedrijven!

LANS advocaten is een ambitieus en gedreven advocatenkantoor waar zowel particulieren als bedrijven terecht kunnen voor rechtshulp

Lees meer
Gespecialiseerde advocaten!

Iedere advocaat die werkzaam is bij LANS advocaten is gespecialiseerd in een aantal specifieke rechtsgebieden.

Lees meer
Probleemoplossend en persoonlijk!

Ons kantoor gaat probleemoplossend te werk. We zijn betrokken bij onze cliënten en kiezen voor een persoonlijke benadering.

Lees meer
Vorige Volgende

Algemene Voorwaarden

1. LANS advocaten is een naar Nederlands recht opgerichte maatschap, die zich ten doel stelt het beoefenen van de advocatuur.

2. De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, die aan LANS advocaten, de partners of aan personen die in dienstbetrekking van LANS advocaten werkzaam zijn wordt gegeven, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee.

3. De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsbetrekking die ontstaat als gevolg van of in verband met het gebruik van de websites die door LANS advocaten worden onderhouden.

4. De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsbetrekking waarin diegene mocht komen te staan die, binnen of buiten de grenzen toegestaan door deze algemene voorwaarden, afgaat op de advisering die voortvloeit uit of in verband staat met een rechtsbetrekkingen als bedoeld in de artikelen 3 en 4.

5. Deze algemene voorwaarden worden bedongen ten behoeve van iedere derde die al dan niet in dienstverband bij de uitvoering van enige opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.

6. Een opdracht wordt uitsluitend aanvaard door LANS advocaten en namens haar uitgevoerd, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn de partners alsmede degenen die voor of ten behoeve van LANS advocaten, al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht niet door hun dood, ook niet indien de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon.

7. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Tenzij dat door LANS advocaten uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard mogen anderen dan de opdrachtgever niet op het resultaat van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen zij daaraan geen rechten ontlenen.

8. LANS advocaten zal bij de uitvoering van de opdracht de gepaste maatregelen treffen ter bewaring van de vertrouwelijkheid van de cliëntrelatie. Niettemin is, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk wordt afgesproken, het navolgende op de opdracht van toepassing:

(i) De opdrachtgever verleent toestemming om al dan niet in verband met de opdracht binnen de organisatie van LANS advocaten bekende gegevens ter kennis te brengen van diegenen binnen LANS advocaten voor wie kennisneming van die gegevens nuttig is in verband met de behandeling van de opdracht dan wel het relatiebeheer;

(ii) De opdrachtgever verleent toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook het Internet.

9. LANS advocaten zal bij het inschakelen van een derde de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derde zoveel als in de relatie tot de opdrachtgever gebruikelijk of redelijk is, met de opdrachtgever overleggen. LANS advocaten is gemachtigd voorwaarden die in de relatie tussen haar en de derde gelden of die door de derde worden bedongen te aanvaarden. LANS advocaten zal deze voorwaarden mogen tegenwerpen aan de opdrachtgever voorzover het de uitvoering van de opdracht door de derde betreft. Derden zullen door de opdrachtgever nimmer rechtstreeks worden aangesproken.

10. A. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke tarieven zoals die door LANS advocaten van tijd tot tijd zullen

worden vastgesteld. Op verzoek wordt van op enig moment geldende tarieven opgave gedaan. Ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten kunnen separaat in rekening worden gebracht. Alle te noemen bedragen zijn inclusief BTW.

10. B. Ingeval de opdrachtgever in aanmerking komt voor een toevoeging, is hij een eigen bijdrage verschuldigd overeenkomstig de ten tijde van het geven van de opdracht geldende staffel die daarvoor wordt gehanteerd door de Raad voor de Rechtsbijstand.

10.C. Ingeval de opdrachtgever in aanmerking komt voor een toevoeging is dienaangaande het peiljaar van de Raad voor de Rechtsbijstand dat op het moment dat de opdracht door opdrachtgever wordt verstrekt

maatgevend. Opdrachtgever dient in voorkomende gevallen een verzoek tot peiljaarverlegging zelf in te dienen bij de Raad voor de Rechtsbijstand.

10.D. LANS advocaten is te allen tijden gerechtigd om een voorschot te verlangen van haar opdrachtgever(s); de hoogte van het te verlangen voorschot is afhankelijk van het belang van de zaak, de spoedeisendheid van de te verrichten werkzaamheden, alsmede de inschatting aangaande het financiële risico dat met de zaak gemoeid is. Dienaangaande kan door LANS advocaten te kennen worden gegevens dat de werkzaamheden pas zullen worden aangevangen zodra het voorschot door opdrachtgever(s) is betaald.

11. De werkzaamheden worden in principe maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De betalingstermijn is 14 dagen te rekenen vanaf de datum van declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling is LANS advocaten zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Te allen tijden kan een voorschot gevraagd worden voor verrichte of te verrichten werkzaamheden. Werkzaamheden kunnen opgeschort worden als geen voorschot ter dekking daarvan voorhanden is.

12. Werkzaamheden die voortvloeien uit het direct of indirect in ontvangst nemen van gelden in verband met een verleende opdracht worden tot de opdracht gerekend, ook als deze werkzaamheden door een derde worden veroorzaakt.

13. Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door LANS advocaten afgesloten aansprakelijkheidsverzekeringen wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekeringen toepasselijke eigen risico.Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de bedoelde verzekeringen mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot de kosten die in een dossier in redelijkheid dienen (dienden) te worden gemaakt in de aan LANS advocaten in opdracht van opdrachtgever uitgevoerde zaak, zulks tot een maximum van EUR 5.000,--. De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voorzover schade het gevolg is van een bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming van LANS advocaten.

14. Iedere rechtsbetrekking voortvloeiend uit of in verband met de in artikel 3,4 en 5 bedoelde betrekkingen is onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die uit een dergelijke rechtsbetrekking voortvloeien zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter te Rotterdam. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen een jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt. Indien LANS advocaten als eisende partij optreedt, heeft zij de optie het geschil aanhangig te maken bij een zonder dit beding bevoegde rechter.

15. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de correcte verstrekking van de relevante adres-, telefoongegevens, of welke andere contactgegevens dan ook die nodig zijn voor het kunnen onderhouden van contact met de opdrachtgever(s), en een goede vorm van communicatie en overleg tussen LANS advocaten en haar opdrachtgever(s). De opdrachtgever dient zelf (tijdig) zorg te dragen voor verstrekking van een aanvulling dan wel wijziging van voornoemde relevante gegevens indien daarin een wijziging wordt aangebracht, of daarin een wijziging zal worden aangebracht, al dan niet door een derde. Zulks heeft ook te gelden indien het gegevens betreft die weliswaar geen betrekking hebben op de communicatie tussen opdrachtgever(s) en LANS advocaten, maar die wel van al dan niet directe invloed (zal) zijn op de bepaling van de rechtspositie en/of uitgangspositie in de desbetreffende zaak die LANS advocaten behandelt voor of ten behoeve van de opdrachtgever(s), dit voorzover dit door een redelijk handelend opdrachtgever kan of kon worden voorzien. Van een wijziging in voornoemde gegevens dient LANS advocaten zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld.

16. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse taal verkrijgbaar en zijn tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam en zijn ook te raadplegen via de Internetsite van LANS advocaten.